COL·LEGI ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS - BARCELONA 
del 11 al 22 de març de 2002